Borehullslogging(Borehole logging)Borehullslogging innen petroleumsvirksomhet også kalt brønnlogging, mud logging eller "hydrocarbon well logging", er en fellesbetegnelse for en rekke målinger som foretas i petroleumsbrønner, under boring, komplettering og produksjon.


Under boreprosessen brukes ulike loggeverktøy for å bestemme retning og posisjon av borekronen slik at man når frem til det ønskede området av reservoaret. Andre målinger forteller om bergartens sammensetning gjennom måling av naturlig gammastråling, elektrisk resistivitet, densitet og akustiske egenskaper.[1]Måling av naturlig gammastråling:

  • Dette er en loggings metode som registrer naturlig gammastråling for å karakterisere berggrunnen eller sedimentet i et borehull. Ulike typer berggrunn avgir ulike mengder og ulike spekter av naturlig gammastråling. Ut fra dette kan man si noe om hvilke typer sedimentære bergarter formasjon består av. Denne type logging brukes blant annet ved mineral boring eller vann boring. Men det største bruksområdet er formasjonsevaluering av olje eller gass brønner.[2]


Måling av elektrisk resistivitet(motstand):

  • Dette er også en logging metode som kan karakterisere berggrunn eller sedimentet i borehull. Her måles derimot den elektriske motstanden i borehullet. De fleste bergarter er isolatorer, mens væsken som de inneholder er gode ledere. Hydrokarboner er derimot et unntak, i væskeform har de svært høy elektrisk resistivitet. Man kan derfor gjøre en antagelse om en formasjon inneholder hydrokarboner eller ikke, ved og se på den elektriske motstanden i borehullet.[3]


Måling av densitet:

  • Dette er en type logging som brukes på berggrunnen i borehullet, ved og måle densiteten til berggrunnen i borehullet kan man finne ut hvilke bergarter det består av.[4]


Måling av akustiske egenskaper:

  • Akustisk logging måler en formasjons transitt tid, som kalles Dt. Dette er et mål for formasjonens kapasitet til å frakte lydbølger. I berggrunn varierer denne kapasiteten med litologi og bergartens tekstur, særlig porøsiteten. Denne type logging gir hovedsakelig informasjon om berggrunnens porøsitet, noe som igjen kan være en pekepinne på om det er hydrokarboner tidstede.[5]


external image Mudlogging.JPG
Figur 1: Mud logging på land[6]

colog_main.jpg
Figur 2: Eksempel på hvordan borehullslogging kan gjennomføres.[7]


Det finnes to hovedtyper av borehullslogging, LWD(Logging while drilling) og MWD(Measurement While Drilling) som brukes idag.

Logging while drilling:
  • Logging while drilling er en metode hvor informasjon om berggrunnen hentes mens brønnen blir boret. Denne prosessen har erstattet den gamle metoden hvor en sonde ble senket ned i et ferdi boret hull, og informasjon ble sendt til overflaten via en kabel. Med logging while drilling metoden blir logge verktøyet satt i boreverktøyet også kalt bottom hole assembly og informasjon blir enten sendt opp til overflaten med pulser i boreslammet.[8]

Measurement While Drilling:
  • Denne logge metoden brukes hovedsakelig til og styre borekronen. Verktøyet bruker akselerometre og magnetometers til å måle helning og asimut for borekronen ved et gitt sted og tid, og denne informasjonen blir så overført til overflaten. Med en rekke undersøkelser med passende mellomrom (alt fra hver 10m til hver 150m), kan plasseringen av borekronen beregnes.[9]Borehullslogging utføres som regel av et tredje parts firma, som spesialiserer seg på akkurat den type logging, under følger noen linker til slike selskap.

  1. http://www.nexco.no/tjenester/borehullslogging/
  2. http://www.geovista.co.uk/

Kilder: